پیوندهای مفید

انجمن بین‌المللی مهندسی و تحقیقات آب و محیط زیست (IAHR)


انجمن هیدرولیک ایران


بانک اطلاعات نشریات کشور (magiran)


بنیاد ملی نخبگان


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)


پایگاه اطلاعات علمی (SID)


رتبه بندی مجلات علمی (SJR)


صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران


مجله مهندسی هیدرولیک انجمن هیدرولیک هندوستان


مچله مهندسی هیدرولیک (ASCE)


نشریه تحقیقات هیدرولیک


نشریه سازه های هیدرولیکی


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری